Dịch vụ an toàn thông tin cho hạ tầng

Chúng tôi cung cấp

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bảo mật nhằm giúp cho hạ tầng CNTT của khách hàng được đảm bảo khả năng chống lại các cuộc tấn công của thế giới thực và phù hợp với tiêu chuẩn về an toàn thông tin được áp dụng trên thế giới.

Đánh giá lỗ hổng

ITC cung cấp cho khách hàng bức tranh tổng thể về các lỗ hổng hiện diện trên mạng của khách hàng và hỗ trợ quản lý rủi ro.

Làm cứng hệ thống và thiết bị

ITC sẽ xác định các hệ thống và thiết bị của tổ chức phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp và các nguyên tắc bảo mật của nhà cung cấp như thế nào

Đánh giá kiến trúc hệ thống mạng

ITC xem xét sơ đồ kiến trúc mạng của tổ chức và tài liệu có liên quan, sau đó tiến hành thảo luận với những các nhân sự quan trọng để hiểu đầy đủ kiến trúc mạng khách hàng. Từ đó đưa ra các tư vấn phù hợp giúp hệ thống mạng của khách hàng được thiết kế đảm bảo an toàn.

Case studies

Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ An ninh mạng của ITC: